THC ANKARA KIDS

Gramagem 190
Esp. 100% ALGODÓN
Tam. 2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12
Saco 10
Cx. 100